Tietosuojakäytäntö

1. Yleiset säännökset

1.1. Tässä tietosuojakäytännössä esitetään periaatteet, jotka koskevat henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja tallentamista. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää rekisterinpitäjä Prof Pet Corporation Estonia OÜ (jäljempänä ”tietojen käsittelijä”).

1.2. Tässä tietosuojakäytännössä rekisteröity tarkoittaa asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja tietojen käsittelijä käsittelee.

1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka ostaa tavaroita tai palveluja rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

1.4. Tietojen käsittelijä noudattaa lainsäädännössä vahvistettuja tietojenkäsittelyperiaatteita, mukaan lukien henkilötietojen käsittely laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä voi vahvistaa, että henkilötietoja on käsitelty lain mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja tallentaminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin välityksellä.

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa henkilötietojen käsittelijälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida henkilötietoja, jotka rekisteröity suoraan tai välillisesti jakaa henkilötietojen käsittelijän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluja verkkosivustolta tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin.

2.3. Rekisteröidyn vastuulla on varmistaa, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoinen väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojakäytännön rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan tietojen käsittelijälle viipymättä kaikista annettujen tietojen muutoksista.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että rekisteröity antaa väärää tietoa rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Tietojen käsittelijä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Puhelinnumero;

3.1.3. Sähköpostiosoite;

3.1.4. Toimitusosoite;

3.1.5. Käyttötilin numero;

3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista rekistereistä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohta:

(a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

(b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

(c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;

(f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos nämä edut syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden vuoksi henkilötietoja on suojattava, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely niitä tarkoituksia varten, joita varten niitä käsitellään:

3.4.1. tarjota asiakkaalle laadukasta palvelua ja hoitaa asiakassuhteita. Asiakastietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen tekemistä ja toteuttamista varten (tuotteiden ostaminen), asiakastarjousten ja muun markkinointimateriaalin lähettämistä varten asiakkaan suostumuksella ja asiakastietojen päivittämiseksi asiakkaan pyynnöstä.

3.4.2. Asiakkaan ja Prof Pet Corporation Estonian oikeutettujen etujen (omaisuuden suojelu) ja henkilöiden elintärkeiden etujen (terveys ja henki) suojaaminen (esim. videovalvonta lemmikkieläinkaupassa), palvelun laadun tutkiminen ja todisteiden antaminen tavaroiden ja palveluiden myyntiin liittyvistä toimista esimerkiksi kirjallisesti toistettavaan muotoon tallennettujen keskustelujen avulla.

3.4.3. Tarjota asiakkaalle lisäpalveluja, tehdä markkina-analyysejä ja tilastoja. Tätä varten Prof Pet Corporation Estonia voi tarjota asiakkaalle yhteistyökumppaneidensa palveluja, mukaan lukien tarjoukset, jotka perustuvat asiakkaan suostumukseen tai Prof Pet Corporation Estonian haluun tarjota asiakkaalle parasta palvelua. Prof Pet Corporation Estonia voi tehdä asiakaskyselyitä, markkinatutkimuksia ja tilastoja, toteuttaa kampanjoita, jotka perustuvat Prof Pet Corporation Estonian oikeutettuun etuun parantaa tai kehittää uusia palveluita tai Prof Pet Corporation Estonian verkkokauppaa, tai jotka perustuvat asiakkaan suostumukseen.

3.4.4. Varmistaa palvelujen asianmukainen toimittaminen.

3.4.5. Teknisten järjestelmien ja tietoteknisten ratkaisujen virtaviivaistaminen, verkkokaupan näkymien mukauttaminen eri laitteisiin ja palveluiden kehittäminen testaamalla ja parantamalla Prof Pet Corporation Estonian oikeutetun edun perusteella.

3.4.6. Sopimuksen tai muun lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen (esim. kirjanpitovelvoitteet, etämyyntivaatimukset jne.) tai Prof Pet Corporation Estonian oikeutettuun etuun perustuvien vaateiden todistaminen ja puolustaminen, esim. oikeudellisten vaateiden ja esitysten valmistelu jne. varten.

3.4.7. Maksujen vastaanottaminen maksupalveluntarjoajien, kuten Maksekeskus AS:n (rekisteritunnus 12268475), kautta. Jotta Prof Pet Corporation Estonia voi hyväksyä Asiakkaan maksuja tuotteista tai palveluista, sillä on oikeus ohjata Asiakas pankkilinkkiin maksupalveluntarjoajan kautta ja välittää Asiakkaan maksutiedot maksupalveluntarjoajalle.

3.5. Tietojen käsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiripalveluyrityksille sekä siirtopalveluja tarjoaville yrityksille. Tietojen käsittelijä on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tietojen käsittelijä siirtää maksujen suorittamiseksi tarvittavat henkilötiedot käsittelijöille, mukaan lukien Maksekeskus AS:lle, pankeille.

3.6. Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan toteutettava organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Asiakastietoja ei käsitellä pidempään kuin on tarpeen. Säilytysajat voivat perustua asiakkaan kanssa tehtyihin sopimuksiin, Prof Pet Corporation Estonian oikeutettuihin etuihin tai sovellettavaan lainsäädäntöön (esim. kirjanpitolainsäädäntö, etämyyntisäännökset jne.). Videovalvontatallenteita ei säilytetä yli kuukauden ajan, ellei tallenteeseen sisälly tietoja, jotka ovat tarpeen tietyn tarkoituksen saavuttamiseksi. Tällöin tallennus säilytetään, kunnes havaittu ongelma on ratkaistu tai tutkinta on päättynyt.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tarkastaa ne.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheelliset tiedot.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

4.5. Rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@profpetcorporation.co.ee

4.6. Rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle suojellakseen oikeuksiaan.

5. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/679 mukaisesti. Direktiivi 95/46/EY sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädäntö.

5.2. Tietojen käsittelijällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivustolla terveks.ee/pood.